Koszyk

Produkty

OWH

Ogólne warunki handlowe spółki TOPREGAL GmbH, 70794 Filderstadt


§ 1 Postanowienia ogólne - Zakres stosowania

 1. Obowiązują wyłącznie nasze warunki sprzedaży; nie uznajemy warunków klienta, które są sprzeczne z naszymi warunkami sprzedaży lub odbiegają od nich, chyba że wyraźnie wyraziliśmy zgodę na ich obowiązywanie w formie pisemnej. Nasze warunki sprzedaży obowiązują również wtedy, gdy realizujemy dostawę bez zastrzeżeń, znając warunki klienta, które są sprzeczne z naszymi warunkami sprzedaży lub odbiegają od nich.
 2. Nasze warunki sprzedaży obowiązują tylko dla przedsiębiorstw w rozumieniu § 310 ust. 1. 1 BGB (niemiecki kodeks cywilny).
 3. Nasze warunki sprzedaży obowiązują również w odniesieniu do wszystkich przyszłych transakcji z klientem.
 4. Nasze warunki sprzedaży obowiązują na wszystkich stronach internetowych powiązanych z firmą TOPREGAL: www.topregal.com + www.abranta.com.

§ 2 Oferty - Ceny - Warunki płatności - Zakaz kompensaty

 1. Nasze oferty pozostają niewiążące do momentu zawarcia umowy i stanowią zaproszenie do złożenia oferty. Umowa zostaje zawarta dopiero po przyjęciu przez nas zamówienia klienta. Jeżeli chcemy odstąpić od tej zasady niewiążącego charakteru w stosunku do klienta, naszą ofertę wyraźnie określamy jako wiążącą.
 2. O ile nie ustalono inaczej, nasze ceny są cenami "loco fabryka"; jeżeli klient życzy sobie, aby towar został wysłany, jest to bezpłatne na terenie całych Niemiec. Za wysyłkę na wyspy niemieckie pobieramy opłatę za wyspę w wysokości 99,00 EUR. Osobno uzgodnione koszty są ponoszone w przypadku wysyłki poza granice Niemiec.
 3. O ile nie postanowiono lub nie uzgodniono inaczej, ustawowy podatek od wartości dodanej nie jest wliczany w nasze ceny; jest on wykazywany na fakturze oddzielnie w ustawowej wysokości w dniu wystawienia faktury.
 4. Odliczenie rabatu wymaga wyraźnej zgody.
 5. O ile nie uzgodniono inaczej, z reguły przekazujemy klientowi towar za przedpłatą, PayPal, EC i kartą kredytową, za pobraniem, iDeal, Klarna Sofortüberweisung, za pobraniem lub przelewem bankowym z maksymalnym terminem płatności. 10 dni (EC, płatność gotówką za pobraniem, za pobraniem lub przy odbiorze / przelewem bankowym nie są dostępne na stronie www.abranta.com). W przypadku przelewu bankowego, towar zostanie przekazany klientowi dopiero po zaksięgowaniu środków na naszym koncie. W przypadku dostawy na konto, ostateczna kwota faktury jest płatna w ciągu max. 10 dni od daty otrzymania towaru. Płatność za pobraniem jest oferowana wyłącznie na terenie Niemiec i w zależności od firmy spedycyjnej do określonej kwoty.
 6. Wybierając opcję płatności "Wniosek o leasing", klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że podane dane zostaną przekazane ALBIS Leasing Group i tam przetwarzane zgodnie z deklaracją ochrony danych ALBIS Leasing Group.
 7. Prawo do potrącenia przysługuje klientowi tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, są bezsporne lub zostały przez nas uznane. Ponadto jest on uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

§ 3 Warunki uzupełniające, w szczególności dla zamówień internetowych

 1. Nasze oferty w Internecie na odpowiednich stronach internetowych (patrz §1 ust. 4) stanowią niewiążące zaproszenie dla klienta do złożenia u nas zamówienia.
 2. Proces składania zamówienia składa się z trzech etapów wejściowych. W trzecim, a więc ostatnim kroku wprowadzania danych, klient ma możliwość sprawdzenia i w razie potrzeby skorygowania swoich danych. Klikając na przycisk "Kup", klient składa nam wiążącą ofertę. Zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia oferty.
 3. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma od nas automatycznie wygenerowany e-mail z potwierdzeniem otrzymania przez nas zamówienia. To potwierdzenie odbioru nie stanowi jeszcze zawarcia umowy i dlatego nie zawiera prośby o dokonanie płatności.
 4. Zawarcie umowy następuje wyłącznie poprzez wyraźne przyjęcie oferty z naszej strony, co może czasami przybrać formę wysłania faktury pro forma (przedpłaty), przekazania towaru do działu wysyłki wraz z informacją drogą mailową do klienta lub innego kontaktu drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną. Pisemne potwierdzenie zamówienia wysyłamy tylko na wyraźną prośbę.

§ 4 Odszkodowanie ryczałtowe

 1. W przypadku anulowania lub późniejszego samodzielnego zwrotu zamówienia przez klienta, jesteśmy uprawnieni do żądania 20% całkowitej wartości zamówienia jako zryczałtowanego odszkodowania. Jeśli uzgodniono koszty wysyłki, za łączną wartość zamówienia uznaje się wartość zamówienia z wyłączeniem osobno podanych kosztów wysyłki.
 2. W przypadku nieotrzymania przedpłaty w terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty, zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia zgodnie z §4 ust. 1.
 3. Klient ma prawo do udowodnienia nam, że w wyniku anulowania zamówienia nie ponieśliśmy żadnej szkody lub ponieśliśmy znacznie mniejszą szkodę.
 4. Jesteśmy uprawnieni, jeśli ponieśliśmy wyższą szkodę niż 20% całkowitej wartości zamówienia, do żądania tego jako odszkodowanie konkretne, a nie jako odszkodowanie ryczałtowe.

§ 5 Czas dostawy - odpowiedzialność za zwłokę

 1. Podany przez nas czas dostawy liczony jest od momentu przekazania spedytorowi. W przypadku płatności z góry termin dostawy rozpoczyna się 24 godziny po otrzymaniu wpłaty na nasze konto.
 2. Wypełnienie naszego obowiązku dostawy zakłada ponadto terminowe i prawidłowe wypełnienie zobowiązania klienta. Zastrzegamy sobie prawo do sprzeciwu wobec nie wywiązania się z umowy.
 3. Jeżeli klient zwleka z odbiorem lub w sposób zawiniony naruszy inne zobowiązania do współpracy, jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania za poniesioną przez nas w tym zakresie szkodę, łącznie z ewentualnymi dodatkowymi kosztami. Dalsze roszczenia lub prawa są zastrzeżone.
 4. W przypadku zwłoki w odbiorze lub zwłoki dłużnika, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia przedmiotu sprzedaży przechodzi na klienta w tym momencie.
 5. Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, o ile podstawą umowy kupna jest transakcja dostawy w ustalonym terminie w rozumieniu § 286 ust. 2 nr 4 BGB lub § 376 HGB. Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi również wtedy, gdy na skutek opóźnienia dostawy, za które ponosimy odpowiedzialność, klient ma prawo domagać się, aby jego interes w dalszym wykonywaniu umowy ustał.
 6. Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi także wtedy, gdy zwłoka w dostawie jest spowodowana umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniem umowy, za które ponosimy odpowiedzialność. Jeżeli zwłoka w dostawie jest spowodowana rażąco niedbałym naruszeniem umowy, za które ponosimy odpowiedzialność, nasza odpowiedzialność odszkodowawcza ogranicza się do przewidywalnej, zwykle występującej szkody.
 7. Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi również wtedy, gdy opóźnienie w dostawie, za które ponosimy odpowiedzialność, wynika z zawinionego naruszenia istotnego zobowiązania umownego; w tym przypadku nasza odpowiedzialność odszkodowawcza jest jednak ograniczona do przewidywalnej, typowo występującej szkody.

§ 6 Miejsce spełnienia świadczenia - przeniesienie ryzyka

 1. Obowiązuje dostawa "loco fabryka", chyba że wyraźnie uzgodniliśmy inaczej z klientem.
 2. Jeśli wysyłka została uzgodniona z klientem, "CPT" stosuje się franco krawężnik zgodnie z Incoterms 2010, zgodnie z którym jesteśmy zobowiązani do przekazania towaru przewoźnikowi i zawarcia umowy przewozu do uzgodnionego umownie miejsca przeznaczenia. Jeśli z klientem nie zostało uzgodnione specjalne miejsce przeznaczenia, za miejsce przeznaczenia uznaje się miejsce prowadzenia działalności klienta. Przeniesienie ryzyka na klienta ma miejsce w momencie przekazania towaru przewoźnikowi. Po przekazaniu towaru przewoźnikowi poinformujemy o tym fakcie klienta. Zlecony przez nas przewoźnik dostarczy klientowi towar ze strony www.topregal.com z reguły w ciągu 72 godzin.
 3. Jeśli wysyłka została uzgodniona z klientem, jest on zobowiązany do zagwarantowania przewoźnikowi dostępu do mienia.
 4. W przypadku przesyłki zwrotnej klient jest zobowiązany do bezpiecznego zapakowania wysyłanego towaru, zabezpieczenia go przed ewentualnymi uszkodzeniami transportowymi i udokumentowania ewentualnych wcześniejszych szkód. Klient jest odpowiedzialny za zwrot towaru w idealnym stanie. Przejście ryzyka z klienta na nas następuje w momencie przyjęcia zwrotu w naszym magazynie.

§ 7 Zawiadomienie - Dostawa - Odpowiedzialność za rozładunek

 1. Dostawa odbywa się w normalnych godzinach pracy i zazwyczaj ciężarówką przegubową - mniejsze przedmioty wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Jeśli zostanie to wskazane w procesie zamówienia, nasz spedytor powiadomi o tym telefonicznie co najmniej na jeden dzień przed terminem dostawy.
 3. O ile nie uzgodniono inaczej, klient jest zobowiązany do dysponowania odpowiednim sprzętem i personelem do rozładunku. W razie wątpliwości, klient musi o nie zapytać w odpowiednim czasie. W przypadku opóźnień w rozładunku środka transportu i jeżeli w wyniku tego przewoźnik obciąży nas dodatkowymi kosztami, klient ma obowiązek zwrócić nam je.

§ 8 Zawiadomienie o szkodzie - reklamacja (zgodnie z §438 HGB)

 1. Niewielkie odchylenia w specyfikacjach technicznych (wymiary, waga itp.) nie są podstawą do reklamacji. Wszelkie tolerancje są akceptowane przez kupującego. Odnosi się to również do wymiarów specjalnych i produktów wykonywanych na zamówienie.
 2. Jeżeli zaginięcie lub uszkodzenie towaru jest widoczne, a odbiorca nie powiadomi przewoźnika o zaginięciu lub uszkodzeniu najpóźniej w momencie dostawy towaru, domniemywa się, że towar został dostarczony kompletny i nieuszkodzony.
 3. W zawiadomieniu należy dostatecznie wyraźnie wskazać zaginięcie lub uszkodzenie - łącznie z odpowiednim materiałem obrazowym.
 4. Domniemanie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje również wtedy, gdy zaginięcie lub uszkodzenie nie było widoczne z zewnątrz i nie zostało zgłoszone w ciągu siedmiu dni od daty dostawy.
 5. Roszczenia o przekroczenie terminu dostawy wygasają, jeżeli odbiorca nie zawiadomi przewoźnika o przekroczeniu terminu dostawy w ciągu dwudziestu jeden dni od daty dostawy.
 6. Nie ponosimy żadnych szkód, opóźnień ani dodatkowych kosztów wynikających z nieprzestrzegania przez klienta jego obowiązków w zakresie kontroli i należytej staranności. Dotyczy to w szczególności przestrzegania przepisów DGUV:108-007 (wcześniej BGR234) i związanego z tym wyboru miejsca montażu oraz kontroli warunków gruntowych.
 7. Informacja o uszkodzeniach po dostawie musi być sporządzona w formie tekstowej.
 8. Terminowa wysyłka wystarcza do dotrzymania terminu.
 9. W przypadku utraty, uszkodzenia lub przekroczenia terminu dostawy, przewoźnik i TOPREGAL lub abranta muszą zostać powiadomieni na piśmie.

§ 9 Stan towaru - montaż

 1. O ile nie ustalono inaczej, towar jest przekazywany klientowi w stanie niezmontowanym.
 2. Za montaż towaru odpowiedzialny jest sam klient.
 3. Wraz z towarem klient otrzymuje od nas odpowiednie, obowiązujące przepisy DGUV:108-007 (dawniej BGR234), które zawierają aktualne specyfikacje dotyczące pomieszczeń i urządzeń do magazynowania. Klient jest zobowiązany do przestrzegania lokalnych przepisów dotyczących montażu i wyboru odpowiedniego miejsca montażu, w szczególności kontroli warunków gruntowych.
 4. Ponadto klient jest zobowiązany do przestrzegania znaków ładunkowych i informacyjnych umieszczonych na towarach podczas ich użytkowania.
 5. Jeżeli klient naruszy swoje obowiązki wynikające z ust. 3 i 4 i spowoduje to powstanie szkód materialnych lub niematerialnych, nie ponosimy odpowiedzialności za te szkody przyczynowe.
 6. Prace montażowe wykonywane przez nasz wewnętrzny zespół montażowy mają u nas stałe terminy. Rezygnacja do 7 dni roboczych (poniedziałek - piątek) przed terminem montażu jest bezpłatna. W przypadku późnego anulowania spotkania, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Państwa następującymi kosztami anulowania:
  • 5 - 6 dni roboczych przed umówionym terminem: 20% ceny instalacji
  • .
  • 3 - 4 dni robocze przed terminem: 50 % ceny montażu
  • .
  • 1 - 2 dni robocze przed terminem: 70 % ceny montażu
  • .
  • W dniu montażu: 100 % ceny montażu
  • .

§ 10 Odpowiedzialność za wady

 1. Roszczenia gwarancyjne klienta zakładają, że klient należycie wypełnił swoje zobowiązania do zbadania towaru i złożenia reklamacji zgodnie z § 377 HGB.
 2. O ile przedmiot zakupu jest wadliwy, jesteśmy uprawnieni według naszego uznania do świadczenia uzupełniającego w postaci usunięcia wady lub dostawy nowej rzeczy wolnej od wad. W przypadku spełnienia świadczenia uzupełniającego ponosimy niezbędne nakłady tylko do wysokości ceny kupna i tylko w takim zakresie, w jakim nie są one zwiększone przez fakt, że przedmiot sprzedaży został umieszczony w innym miejscu niż miejsce spełnienia świadczenia.
 3. Jeżeli późniejsze świadczenie nie powiedzie się, klient ma prawo żądać według własnego uznania odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny.
 4. W przypadku nieproporcjonalnie wysokich kosztów późniejszego ulepszenia jesteśmy uprawnieni do odmowy takiego ulepszenia. Maksymalna wysokość usunięcia wad jest ograniczona do wartości zamówienia.
 5. W przypadku wystąpienia szkody, klient jest zobowiązany do jej zmniejszenia w ramach swoich możliwości.
 6. Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, jeżeli w sposób zawiniony naruszymy istotne zobowiązanie umowne; w tym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza jest jednak ograniczona do przewidywalnej, zwykle występującej szkody.
 7. O ile klient ma inne prawo do odszkodowania zamiast świadczenia z tytułu nieumyślnego naruszenia obowiązków, nasza odpowiedzialność ogranicza się do odszkodowania za przewidywalne, zwykle występujące szkody.
 8. Odpowiedzialność za zawinione uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia pozostaje nienaruszona; dotyczy to również obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności za produkt.
 9. O ile powyższe przepisy nie stanowią inaczej, odpowiedzialność jest wykluczona.
 10. Okres przedawnienia dla roszczeń z tytułu wad wynosi 12 miesięcy, liczony od momentu przejścia ryzyka. Termin przedawnienia w przypadku regresu dostawczego zgodnie z §§ 478, 479 BGB pozostaje nienaruszony; wynosi on pięć lat, liczonych od momentu dostawy wadliwego przedmiotu.

§ 11 Odpowiedzialność solidarna

 1. Dalsza odpowiedzialność za szkody inne niż przewidziane w § 8 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży jest wyłączona, niezależnie od charakteru prawnego dochodzonego roszczenia. Dotyczy to w szczególności roszczeń odszkodowawczych wynikających z winy wbrew, innych naruszeń obowiązków lub roszczeń deliktowych o odszkodowanie za szkody majątkowe zgodnie z § 823 BGB.
 2. Ograniczenie zgodnie z ust. 1 obowiązuje także wtedy, gdy klient żąda odszkodowania za bezużyteczne nakłady zamiast roszczenia o odszkodowanie zamiast świadczenia.
 3. O ile odpowiedzialność odszkodowawcza wobec nas jest wykluczona lub ograniczona, obowiązuje to również w odniesieniu do osobistej odpowiedzialności odszkodowawczej naszych pracowników, współpracowników, pracowników, przedstawicieli i osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania.

§ 12 Zabezpieczenie zastrzeżenia własności

 1. Zastrzegamy sobie prawo własności zakupionej rzeczy do momentu otrzymania wszystkich płatności wynikających ze stosunków handlowych z klientem. W przypadku naruszenia umowy przez klienta, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, jesteśmy uprawnieni do odebrania przedmiotu sprzedaży. Odebranie przez nas przedmiotu sprzedaży stanowi odstąpienie od umowy. Po odebraniu przedmiotu sprzedaży jesteśmy uprawnieni do jego sprzedaży, a dochód ze sprzedaży zostanie zaliczony na poczet zobowiązań klienta - pomniejszony o uzasadnione koszty sprzedaży.
 2. W przypadku zajęcia lub innych ingerencji osób trzecich klient musi nas niezwłocznie powiadomić na piśmie, abyśmy mogli podjąć działania prawne zgodnie z § 771 ZPO (niemiecki kodeks postępowania cywilnego). Jeśli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam kosztów sądowych i pozasądowych powództwa zgodnie z § 771 ZPO, to klient ponosi odpowiedzialność za poniesione przez nas straty.
 3. Zamawiający jest uprawniony do odsprzedaży przedmiotu sprzedaży w ramach zwykłej działalności gospodarczej, jednak niniejszym ceduje na nas wszystkie wierzytelności w wysokości końcowej kwoty faktury (łącznie z podatkiem VAT) naszej wierzytelności, które przysługują mu z tytułu odsprzedaży wobec jego klientów lub osób trzecich, niezależnie od tego, czy przedmiot sprzedaży został odsprzedany bez lub po przetworzeniu. Klient pozostaje uprawniony do ściągnięcia tej wierzytelności również po dokonaniu cesji. Nasze prawo do samodzielnego ściągnięcia należności pozostaje nienaruszone. Zobowiązujemy się jednak do nieściągania wierzytelności tak długo, jak długo klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych z otrzymanych wpływów, nie popadnie w zwłokę, a w szczególności nie zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania układowego lub upadłościowego lub nie zostaną zawieszone płatności. W takim przypadku możemy jednak zażądać, aby klient poinformował nas o scedowanych wierzytelnościach i ich dłużnikach, udzielił wszelkich informacji niezbędnych do ściągnięcia należności, przekazał odpowiednie dokumenty i poinformował dłużników (osoby trzecie) o cesji.
 4. Przetwarzanie lub zmiana przedmiotu sprzedaży przez klienta jest zawsze przeprowadzana dla nas. Jeżeli przedmiot sprzedaży jest przetwarzany z innymi, nie należącymi do nas przedmiotami, nabywamy współwłasność nowego przedmiotu w stosunku wartości przedmiotu sprzedaży (końcowa kwota faktury z VAT) do innych przetwarzanych przedmiotów w momencie przetwarzania. W pozostałym zakresie to samo odnosi się do przedmiotu powstałego w wyniku przetworzenia, co do przedmiotu sprzedaży dostarczonego z zastrzeżeniem własności.
 5. Jeżeli przedmiot sprzedaży zostanie zmieszany w sposób nierozerwalny z innymi, nie należącymi do nas przedmiotami, nabywamy współwłasność nowego przedmiotu w stosunku wartości przedmiotu sprzedaży (kwota końcowa faktury z VAT) do innych zmieszanych przedmiotów w momencie zmieszania. Jeżeli wymieszanie zostanie dokonane w taki sposób, że rzecz klienta zostanie uznana za rzecz główną, uznaje się za uzgodnione, że klient przeniesie na nas proporcjonalną współwłasność. Klient przechowuje dla nas stworzoną w ten sposób wyłączną własność lub współwłasność.
 6. Zobowiązujemy się do zwolnienia przysługujących nam zabezpieczeń na żądanie klienta w zakresie, w jakim możliwa do zrealizowania wartość naszych zabezpieczeń przekracza zabezpieczane wierzytelności o więcej niż 10%; wybór zabezpieczeń do zwolnienia zależy od naszego uznania.

§ 13 Miejsce właściwości sądu - prawo FRG

 1. Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie, z wyłączeniem międzynarodowego prawa handlowego. Jako miejsce jurysdykcji przyjmuje się Stuttgart.

Status: kwiecień 2021 r.