Alle producten

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van de firma TOPREGAL GmbH, 70794 Filderstadt, Duitsland


§ 1 Algemeen - Toepassingsgebied

 1. Onze verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing; wij erkennen geen voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van onze verkoopvoorwaarden, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk met de geldigheid ervan hebben ingestemd. Onze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing als wij de levering zonder voorbehoud uitvoeren met kennis van de voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van onze verkoopvoorwaarden.
 2. Onze verkoopvoorwaarden zijn alleen van toepassing op bedrijven in de zin van § 310 lid. 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).
 3. Onze verkoopvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige transacties met de klant.
 4. Onze verkoopvoorwaarden gelden voor alle websites die bij de firma TOPREGAL zijn aangesloten: www.topregal.com + www.abranta.com.

§ 2 Aanbiedingen - Prijzen - Betalingsvoorwaarden - Verbod op verrekening

 1. Onze aanbiedingen blijven vrijblijvend tot het sluiten van de overeenkomst en vormen een uitnodiging tot het indienen van een offerte. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer wij de bestelling van de klant hebben aanvaard. Indien wij ten opzichte van een klant van dit principe van niet-bindendheid willen afwijken, omschrijven wij ons aanbod uitdrukkelijk als bindend.
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen, gelden onze prijzen "af fabriek"; indien de klant de goederen wil laten verzenden, is dit in heel Duitsland gratis. Voor verzending naar Duitse eilanden berekenen wij een eilandtoeslag van momenteel 99,00 €uro. Voor verzending buiten Duitsland worden apart overeengekomen kosten gemaakt.
 3. Voor zover niet anders vermeld of overeengekomen, is de wettelijke omzetbelasting niet in onze prijzen inbegrepen; deze wordt apart op de factuur vermeld tegen het wettelijke tarief op de dag van de facturering.
 4. Voor de aftrek van een korting is een uitdrukkelijke overeenkomst nodig.
 5. Voor zover niet anders is overeengekomen, overhandigen wij de goederen in de regel aan de klant tegen vooruitbetaling, PayPal, EC en creditcardbetaling, contante betaling bij afhaling, iDeal, Klarna Sofortüberweisung, onder rembours of levering op rekening via een bankoverschrijving met een betalingstermijn van max. 10 dagen (EC, contante betaling bij afhaling, rembours of levering op rekening / per bankoverschrijving zijn niet beschikbaar voor de website www.abranta.com). In geval van bankoverschrijving worden de goederen pas na creditering van onze rekening aan de klant overhandigd. In geval van levering op rekening is het definitieve factuurbedrag betaalbaar binnen max. 10 dagen na ontvangst van de goederen. Betaling onder rembours wordt uitsluitend binnen Duitsland aangeboden en is afhankelijk van het transportbedrijf tot een bepaald bedrag.
 6. Door de betalingsoptie "Leasingaanvraag" te kiezen, erkent en aanvaardt de klant dat de verstrekte gegevens aan ALBIS Leasing Group worden doorgegeven en daar worden verwerkt in overeenstemming met de gegevensbeschermingsverklaring van ALBIS Leasing Group.
 7. De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ons zijn erkend. Bovendien is hij alleen gerechtigd een retentierecht uit te oefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

§ 3 Aanvullende voorwaarden speciaal voor internetbestellingen

 1. Onze aanbiedingen op het internet op de respectievelijke websites (zie §1 paragraaf 4) vormen een niet-bindende uitnodiging aan de klant om bij ons te bestellen.
 2. Het bestelproces bestaat uit drie invoerstappen. In de derde en dus laatste invoerstap heeft de klant de mogelijkheid om zijn gegevens te controleren en eventueel te corrigeren. Door te klikken op de knop "Kopen" doet de klant ons een bindend aanbod. Wij behouden ons het recht voor om het aanbod te accepteren.
 3. Nadat de bestelling is geplaatst, ontvangt de klant een automatisch gegenereerde e-mail van ons ter bevestiging dat de bestelling door ons is ontvangen. Deze ontvangstbevestiging betekent nog niet dat er een overeenkomst is gesloten en bevat dus ook geen verzoek tot betaling.
 4. Een overeenkomst komt pas tot stand door een uitdrukkelijke aanvaarding van het aanbod van onze kant, die soms de vorm kan aannemen van het sturen van een pro-forma factuur (vooruitbetaling), het overhandigen van de goederen aan de verzendafdeling in combinatie met informatie per e-mail aan de klant of een ander contactpersoon per brief, fax of e-mail. Wij sturen alleen een schriftelijke orderbevestiging als daar uitdrukkelijk om wordt gevraagd.

§ 4 Forfaitaire vergoeding

 1. In geval van annulering of latere zelf veroorzaakte terugzending van een bestelling door de klant, hebben wij het recht om 20% van de totale waarde van de bestelling te claimen als forfaitaire vergoeding. Als er verzendkosten zijn overeengekomen, wordt de bestelwaarde exclusief de apart vermelde verzendkosten beschouwd als de totale bestelwaarde.
 2. Indien de vooruitbetaling niet binnen een termijn van 14 dagen na het verzoek tot betaling wordt ontvangen, behouden wij ons het recht voor om de bestelling volgens §4 lid 1 te annuleren.
 3. De klant heeft het recht om ons te bewijzen dat wij geen of een aanzienlijk lagere schade hebben geleden als gevolg van de annulering.
 4. Wij hebben het recht om, indien wij een hogere schade hebben geleden dan 20% van de totale waarde van de bestelling, dit als concrete schadevergoeding te claimen in plaats van de forfaitaire vergoeding.

§ 5 Leveringstermijn – aansprakelijkheid bij in gebreke blijven

 1. De door ons opgegeven levertijd wordt berekend vanaf het moment van overhandiging aan de expediteur. Bij vooruitbetaling gaat de levertijd 24 uur na ontvangst van de betaling op onze rekening in.
 2. Het nakomen van onze leveringsverplichting veronderstelt verder de tijdige en correcte nakoming van de verplichting van de klant. Het bezwaar van het niet nagekomen contract blijft voorbehouden.
 3. Indien de klant in gebreke blijft met de acceptatie of andere verplichtingen tot medewerking verwijtbaar schendt, hebben wij het recht om een vergoeding te eisen voor de door ons in dit verband geleden schade, met inbegrip van eventuele bijkomende kosten. Verdere aanspraken of rechten zijn voorbehouden.
 4. Indien de klant in gebreke blijft met de acceptatie of de vertraging van de debiteur, gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van het voorwerp van de verkoop op dit moment over op de klant.
 5. Wij zijn aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, voor zover de onderliggende koopovereenkomst een transactie is voor levering op een vaste datum in de zin van § 286 lid 2 nr. 4 BGB of § 376 HGB. Wij zijn ook aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen als de klant als gevolg van een door ons veroorzaakte vertraging in de levering het recht heeft om te beweren dat zijn belang bij de verdere uitvoering van de overeenkomst is weggevallen.
 6. Wij zijn ook aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen als de vertraging in de levering te wijten is aan een opzettelijke of grove nalatige schending van het contract waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Indien de vertraging in de levering te wijten is aan een grove nalatigheid waarvoor wij verantwoordelijk zijn, is onze aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.
 7. Wij zijn ook aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, voor zover de vertraging van de levering waarvoor wij verantwoordelijk zijn, te wijten is aan een opzettelijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting; in dit geval is de aansprakelijkheid voor schade echter beperkt tot de voorzienbare, gebruikelijke schade

§ 6 laats van handeling – Overdracht van het risico

 1. Levering "af fabriek" is van toepassing, tenzij wij uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen met de klant.
 2. Indien de verzending met de klant is overeengekomen, geldt "CPT" gratis stoeprand volgens Incoterms 2010, waarbij wij verplicht zijn de goederen aan de vervoerder te overhandigen en een vervoerscontract af te sluiten naar de contractueel overeengekomen bestemming. Indien met de klant geen bijzondere plaats van bestemming is overeengekomen, geldt de plaats van bestemming als de vestigingsplaats van de klant. De overdracht van het risico op de klant vindt plaats bij de overhandiging van de goederen aan de vervoerder. Zodra wij de goederen aan de vervoerder hebben overhandigd, zullen wij de klant hiervan op de hoogte stellen. De door ons in opdracht gegeven vervoerder zal de goederen vanaf www.topregal.com in de regel binnen 72 uur aan de klant leveren.
 3. Indien de verzending met de klant is overeengekomen, is hij verplicht de vervoerder de toegang tot de goederen te garanderen.
 4. In geval van terugzending is de klant verplicht de te verzenden goederen goed te verpakken tegen eventuele transportschade en eventuele eerdere schade te documenteren. De klant is verantwoordelijk voor het in perfecte staat terugzenden van de goederen. De risico-overdracht van de klant aan ons vindt plaats bij ontvangst van de retourzending in ons magazijn.

§ 7 Bericht - Levering - Aansprakelijkheid voor het lossen

 1. Levering vindt plaats tijdens de normale kantooruren en meestal met een vrachtwagencombinatie - kleinere artikelen worden per pakketdienst verzonden.
 2. Indien aangegeven in het bestelproces, zal onze expediteur dit minstens één dag voor de leveringsdatum telefonisch melden.
 3. Tenzij anders overeengekomen, is de klant verplicht om over geschikt losmateriaal en personeel te beschikken. In geval van twijfel dient de klant hier tijdig naar te informeren. Indien er vertraging optreedt bij het lossen van het transportmiddel en de transporteur ons daardoor extra kosten in rekening brengt, dienen deze door de klant aan ons te worden vergoed.

§ 8 Schademelding – Klacht (volgens §438 HGB (Duits Handelswetboek))

 1. Kleine afwijkingen in de technische specificaties (afmetingen, gewicht, enz.) zijn geen reden voor een klacht. Eventuele toleranties worden door de koper aanvaard. Dit geldt ook voor speciale afmetingen en op maat gemaakte producten.
 2. Indien het verlies of de beschadiging van de goederen zichtbaar is en de geadresseerde de vervoerder niet uiterlijk bij de aflevering van de goederen in kennis stelt van het verlies of de beschadiging, wordt aangenomen dat de goederen volledig en onbeschadigd zijn geleverd.
 3. In de kennisgeving moet het verlies of de beschadiging voldoende duidelijk worden aangegeven - met inbegrip van geschikt beeldmateriaal.
 4. 2. Het in lid 1 bedoelde vermoeden geldt ook indien het verlies of de beschadiging niet uiterlijk waarneembaar was en niet binnen zeven dagen na aflevering is gemeld.
 5. Aanspraken op overschrijding van de afleveringstermijn vervallen indien de geadresseerde de vervoerder niet binnen eenentwintig dagen na aflevering in kennis stelt van de overschrijding van de afleveringstermijn.
 6. Schade, vertragingen en extra kosten die voortvloeien uit het niet nakomen van de controle- en zorgvuldigheidsverplichtingen van de klant zijn niet voor onze rekening. Dit omvat in het bijzonder de naleving van de bepalingen van DGUV:108-007 (voorheen BGR234 (Duits Burgerlijk Wetboek)) en de daarmee gepaard gaande keuze van de installatieplaats en de controle van de terreinomstandigheden.
 7. Een kennisgeving van schade na levering moet in tekstvorm worden gedaan.
 8. Tijdige verzending volstaat om de termijn in acht te nemen.
 9. Bij verlies, beschadiging of overschrijding van de leveringstermijn moet de vervoerder en TOPREGAL of abranta schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

§ 9 Toestand van de goederen - montage

 1. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen in ongemonteerde staat aan de klant overhandigd.
 2. De klant is zelf verantwoordelijk voor de montage van de goederen.
 3. Samen met de goederen ontvangt de klant van ons de relevante, geldige voorschriften van DGUV:108-007 (voorheen BGR234(Duits Burgerlijk Wetboek)), die de huidige specificaties voor opslagvoorzieningen en apparatuur bevatten. De klant is verplicht de plaatselijke voorschriften voor de montage en voor de keuze van een geschikte montageplaats in acht te nemen, in het bijzonder de controle van de bodemgesteldheid.
 4. Bovendien is de klant verplicht om bij het gebruik van de goederen de aan de goederen aangebrachte belastingsborden en informatieborden in acht te nemen.
 5. Indien de klant zijn verplichtingen op grond van lid 3 en 4 niet nakomt en dit leidt tot materiële of immateriële schade, zijn wij niet aansprakelijk voor deze oorzakelijke schade.
 6. Montagewerkzaamheden door ons eigen montageteam zijn vaste data bij ons. Annuleringen tot 7 werkdagen (maandag - vrijdag) voor de installatiedatum zijn gratis. Bij een te late annulering van een afspraak behouden wij ons het recht voor u de volgende annuleringskosten in rekening te brengen:
  • 5 - 6 werkdagen voor afspraak: 20% van de installatieprijs
  • .
  • 3 - 4 werkdagen voor deadline: 50 % van de montageprijs
  • .
  • 1 - 2 werkdagen voor datum: 70 % van de montageprijs
  • .
  • Op de dag van montage: 100 % van de montageprijs
  • .

§ 10 Aansprakelijkheid bij gebreken

 1. Garantieclaims van de klant veronderstellen dat de klant naar behoren heeft voldaan aan zijn verplichtingen om de goederen te onderzoeken en een klacht in te dienen conform § 377 HGB (Duits Handelswetboek).
 2. Voor zover het gekochte artikel gebrekkig is, hebben wij naar eigen goeddunken recht op aanvullende prestaties in de vorm van het verhelpen van het gebrek of de levering van een nieuw artikel dat vrij is van gebreken. Bij nakoming achteraf dragen wij de noodzakelijke kosten slechts tot maximaal de koopprijs en alleen voor zover deze niet worden verhoogd door het feit dat het voorwerp van de verkoop naar een andere plaats dan de plaats van nakoming is gebracht.
 3. Indien de nakoming achteraf mislukt, heeft de klant het recht om naar eigen goeddunken intrekking of vermindering te eisen.
 4. In het geval van onevenredige kosten voor een verbetering achteraf, hebben wij het recht om een dergelijke verbetering te weigeren. Het maximale bedrag voor het verhelpen van gebreken is beperkt tot de waarde van de bestelling.
 5. In geval van schade is de klant verplicht de schade te verminderen binnen het kader van zijn redelijke mogelijkheden.
 6. Wij zijn aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen indien wij opzettelijk een wezenlijke contractuele verplichting schenden; in dit geval is de aansprakelijkheid voor schade echter beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.
 7. Voor zover de klant anders recht heeft op schadevergoeding in plaats van op een prestatie wegens plichtsverzuim, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de te voorziene, typisch optredende schade.
 8. De aansprakelijkheid voor schade door schuld aan leven, lichaam of gezondheid blijft onaangetast; dit geldt ook voor de verplichte aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid.
 9. Voor zover hierboven niet anders is geregeld, is aansprakelijkheid uitgesloten.
 10. De verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken is 12 maanden, gerekend vanaf de overdracht van het risico. De verjaringstermijn in het geval van een schadevergoeding voor levering volgens §§ 478, 479 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) blijft ongewijzigd; deze bedraagt vijf jaar, gerekend vanaf de levering van de defecte goederen.

§ 11 Hoofdelijke aansprakelijkheid

 1. Elke verdere aansprakelijkheid voor andere dan de in § 8 van deze algemene verkoopsvoorwaarden voorziene schade is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de beweerde vordering. Dit geldt in het bijzonder voor schadeclaims die voortvloeien uit culpa in contrahendo, andere vormen van plichtsverzuim of vorderingen uit onrechtmatige daad tot vergoeding van materiële schade conform § 823 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).
 2. De beperking volgens lid 1 geldt ook als de klant een vergoeding van nutteloze kosten eist in plaats van een vordering tot schadevergoeding in plaats van een prestatie.
 3. Voor zover de aansprakelijkheid voor schade tegen ons is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid voor schade van onze medewerkers, werknemers, personeel, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

§ 12 Zekerheidstelling van eigendomsvoorbehoud

 1. Wij behouden ons het eigendomsrecht van het gekochte voor tot aan de ontvangst van alle betalingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de klant. Indien de klant in strijd met het contract handelt, in het bijzonder in het geval van betalingsverzuim, hebben wij het recht om het voorwerp van de verkoop terug te nemen. Onze terugname van het koopobject houdt een terugtrekking uit het contract in. Na terugname hebben wij het recht om het object te verkopen; de opbrengst van de verkoop wordt verrekend met de verplichtingen van de klant - verminderd met de redelijke kosten van de verkoop.
 2. In geval van inbeslagname of andere interventies door derden moet de klant ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, zodat wij in overeenstemming met § 771 ZPO (Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) gerechtelijke stappen kunnen ondernemen. Voor zover de derde partij niet in staat is om ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden van een vordering op grond van § 771 ZPO (Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering), is de klant aansprakelijk voor de door ons geleden schade.
 3. De klant heeft het recht om het voorwerp van de verkoop in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen; hij draagt echter alle vorderingen ter hoogte van het definitieve factuurbedrag (inclusief BTW) van onze vordering die hem uit de doorverkoop ten aanzien van zijn klanten of derden toekomen, aan ons over, ongeacht of het voorwerp van de verkoop zonder of na verwerking is doorverkocht. De klant behoudt het recht om deze vordering ook na de overdracht te innen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen blijft hierdoor onaangetast. Wij verbinden ons er echter toe de vordering niet te innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten nakomt, niet achterstallig is en in het bijzonder geen aanvraag tot het openen van een gerechtelijk akkoord of insolventieprocedure is ingediend of de betalingen zijn opgeschort. Indien dit het geval is, kunnen wij echter eisen dat de klant ons informeert over de gecedeerde vorderingen en hun debiteuren, alle voor de inning noodzakelijke informatie verstrekt, de relevante documenten overhandigt en de debiteuren (derden) op de hoogte stelt van de cessie.
 4. De verwerking of wijziging van het voorwerp van de verkoop door de klant wordt altijd voor ons uitgevoerd. Indien het verkoopobject wordt verwerkt met andere, niet aan ons toebehorende objecten, verwerven wij de mede-eigendom van het nieuwe object in de verhouding van de waarde van het verkoopobject (eindfactuurbedrag inclusief BTW) tot de andere verwerkte objecten op het moment van de verwerking. Voor het overige geldt voor het door de verwerking ontstane object hetzelfde als voor het onder eigendomsvoorbehoud geleverde object.
 5. Indien het verkoopobject onlosmakelijk verbonden is met andere, niet aan ons toebehorende objecten, verwerven wij de mede-eigendom van het nieuwe object in de verhouding van de waarde van het verkoopobject (eindfactuurbedrag inclusief btw) tot de andere gemengde objecten op het moment van de vermenging. Wordt de vermenging zodanig uitgevoerd dat de zaak van de klant als hoofdzaak moet worden beschouwd, dan geldt als overeengekomen dat de klant proportioneel mede-eigendom aan ons overdraagt. De klant is de enige eigenaar of mede-eigenaar van de aldus ontstane zaak die voor ons in bewaring is gegeven.
 6. Wij verbinden ons ertoe de ons toekomende zekerheden op verzoek van de klant vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden meer dan 10 % hoger is dan de te waarborgen vorderingen; de keuze van de vrij te geven zekerheden is aan ons.

§ 13 Bevoegde rechtbank – Wetgeving van de BRD (Bondsrepubliek Duitsland)

 1. Het Duitse recht is uitsluitend van toepassing, met uitzondering van het internationale kooprecht. Stuttgart is als plaats van bevoegdheid overeengekomen.

Status: April 2021

trusted shops
Beschermde aankoop
Uitstekend
4.51/5.00